Theo bạn,
một đồng nghiệp tốt
sẽ là người như thế nào?

What is your definition of an ideal colleague? (A colleague may not be a friend.)

Back

Bạn có thể chọn nhiều hơn một đáp án nếu thấy phù hợp với mình.
Không có lựa chọn nào sai!


Tick all options that apply to you. There are no wrong answers!