Nếu có cơ hội,
bạn sẽ muốn được thử…

If given the opportunity, in which activity below would you like to participate?

Back

Bạn có thể chọn nhiều hơn một đáp án nếu thấy phù hợp với mình.
Không có lựa chọn nào sai!


Tick all options that apply to you. There are no wrong answers!