Khi lớp tổ chức thực hành
làm việc nhóm, bạn “không ngại” điều gì?

Tick what you “wouldn’t mind” doing in teamwork.

Back

Bạn có thể chọn nhiều hơn một đáp án nếu thấy phù hợp với mình.
Không có lựa chọn nào sai!


Tick all options that apply to you. There are no wrong answers!