Nếu được tham gia
nhóm thực hiện dự án
của một công ty, bạn nghĩ mình sẽ làm tốt việc …

Provided you were assigned to a business project, in which role would you perform best?

Back

Bạn có thể chọn nhiều hơn một đáp án nếu thấy phù hợp với mình.
Không có lựa chọn nào sai!


Tick all options that apply to you. There are no wrong answers!