Nếu lựa chọn
các công việc được bố mẹ phân công dưới đây, bạn sẽ chọn…

Which of the household chores below would you volunteer to do?

Back

Bạn có thể chọn nhiều hơn một đáp án nếu thấy phù hợp với mình.
Không có lựa chọn nào sai!


Tick all options that apply to you. There are no wrong answers!