Tưởng tượng nhé,
bạn sẽ cảm thấy thoải mái
khi làm việc ở đâu?

What would be your ideal workplace in the future?

Back

Bạn có thể chọn nhiều hơn một đáp án nếu thấy phù hợp với mình.
Không có lựa chọn nào sai!


Tick all options that apply to you. There are no wrong answers!