“Tuổi thơ dữ dội” của bạn
đã trôi qua ra sao?

Which pastime activity below looks like your childhood?

Back

Bạn có thể chọn nhiều hơn một đáp án nếu thấy phù hợp với mình.
Không có lựa chọn nào sai!


Tick all options that apply to you. There are no wrong answers!